Rodzaje zbiorników retencyjnych

Owisk
Funkcje zbiorników retencyjnych
27 października 2015

Zbiorniki retencyjne można podzielić na następujące kategorie zbiorników:

Zbiorniki wyrównawcze

przy dużych zbiornikach retencyjnych służą jako zbiorniki pomocnicze, gromadzą przepływy szczytowe tak, by wyrównać poziom wody w głównym zbiorniku.

Zbiorniki przepływowe

powstają, gdy przegrodzi się rzekę jazem, czyli budowlą hydrotechniczną, która piętrzy wodę w celu utrzymania stałego poziomu rzeki.

Zbiorniki suche

czyli przeciwpowodziowe budowle piętrzące, które mają urządzenia upustowe bez zamknięć. Czasze tych zbiorników służą jako pastwiska pomiędzy przejściami fal powodziowych.

Zbiorniki przeciwpożarowe

są to zazwyczaj zbiorniki o niewielkich rozmiarach, ulokowane w aglomeracjach miejskich i na terenach z małą ilością lub wręcz deficytem wody.